แนวคิดและการบริหารการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Concept and Management Program)

จากภาวะการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่สดใส และการแข่งขันในยุคโลกไร้พรมแดน ทำให้การดำเนินธุรกิจต่างๆ ประสบอุปสรรคมากมาย การจะอยู่รอดและเติบโตได้ ทุกองค์การควรพิจารณาถึงเรื่องการปรับปรุงสภาพปัจจุบัน ดังนั้น การดำเนินงานต่างๆ จะต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการปรับปรุงการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

หัวหน้างานในสายการผลิต  และผู้บริหารระดับกลาง

วิธีการฝึกอบรม  

  • การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์
  • วีดีทัศน์ ตัวอย่างการเพิ่มผลิตภาพในโรงงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม  

30 คน

หัวข้อการอบรม

• แนวคิดและการบริหารการเพิ่มผลิตภาพ
• องค์ประกอบการเพิ่มผลิตภาพ
• กระบวนการปรับปรุงการทำงาน
• เทคนิควิธีในการเพิ่มผลิตภาพ
• บริหารการเพิ่มผลิตภาพ
• สรุปและ ถาม-ตอบ

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                               ราคาวันละ 25,000 บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 31,250 บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)