พื้นฐานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Overview)

การจัดการความรู้นับเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารองค์กร เปรียบเสมือนคลังสมองในการคิด วิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจ ธุรกิจจะดำเนินไปด้วยดีต้องมีการ Management by Fact และสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมีองค์ความรู้ที่สำคัญที่สามารถผลักดันให้องค์กรเหนือคู่แข่ง ดังนั้น ธุรกิจทุกภาคส่วนในปัจจุบันจึงหันมาสนใจและวางแผนประยุกต์ใช้หลักการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นผู้มีส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล เนื้อหาหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ทราบหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู้ การกำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญที่ต้องนำมาจัดการ กระบวนการจัดการความรู้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการความรู้ให้ประสบความสำเร็จ และเหมาะสมกับบริบทองค์กร

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนของการจัดการความรู้
  • เพื่อทราบหลักการขั้นต้นในการจัดทำแผนการจัดการความรู้
  • เพื่อให้เข้าใจบทบาทของผู้บริหารและคณะทำงานต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้

วิธีการอบรม

  • การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกรณีตัวอย่าง โดยวิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

ผู้บริหารและทีมงานการจัดการความรู้

หัวข้อการอบรมวันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00

• หลักการเบื้องต้นของการจัดการความรู้ (KM Concept)
• การจัดการความรู้แนวปฏิบัติ (KM Implement)
• ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)วันที่สอง


09.00 – 16.00• การกำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญ (Key Knowledge)
• ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค
• บทบาทของผู้บริหารและคณะทำงานต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้ สรุปและทบทวน
• Q & A

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)