การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Knowledge Sharing through CoP)

ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) เปรียบเสมือนแกนหลักของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งจะประกอบไปด้วยกระบวนการ และเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมของการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ช่วยให้กระบวนการความรู้สามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความรู้ทั้ง 2 ประเภทคือ Tacit และ Explicit กระบวนการและเครื่องมือสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสารสนเทศหนึ่งในเครื่องมือ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประเภท Tacit ได้แก่ Community of Practice (CoP)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเข้าใจหลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีชุมชนนักปฏิบัติ (Knowledge Sharing through CoP) ตามระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  2. เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีชุมชนนักปฏิบัติ (Knowledge Sharing through CoP) ที่เหมาะสมกับบริบทองค์กร

วิธีการอบรม

  • การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกรณีตัวอย่าง โดยวิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

ผู้บริหารและทีมงานการจัดการความรู้

หัวข้อการอบรมวันที่หนึ่ง


เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00


• หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ตามระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
• การกำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญ (Tacit Knowledge) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice – CoP)
• ฝึกปฏิบัติ –การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ ( Community of Practice – CoP)วันที่สอง09.00 – 16.00
• การบันทึกความรู้ (Knowledge Capture) ตามระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
• ฝึกปฏิบัติ –การบันทึกความรู้ (Knowledge Capture)
• การประยุกต์ใช้ software เพื่อการบันทึกและการจัดเก็บองค์ความรู้
• กรณีตัวอย่าง –การประยุกต์ใช้ software เพื่อการบันทึกและการจัดเก็บองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ
• AAR (After Action Review) สรุปทบทวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบการจัดการความรู้

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (watchira@ftpi.or.th)