การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 (ISO 50001:2018 Internal Audit)

จากการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานในทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นสูงส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านพลังงานที่ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้และการมีอยู่ของพลังงานในแต่ละประเภทที่นับวันจะหมดไป  องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO ) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการพลังงานจึงได้มีการกำหนด จัดทำและปรับมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System : EnMS) โดยมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานฉบับปัจจุบันคือ ISO 50001:2018  ได้กำหนดประเด็นข้อกำหนดที่องค์กรสามารถนำแนวทางมาใช้จัดการพลังงานในองค์กรได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิผลและนำไปสู่การผลักดันผลการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ตามที่กำหนดได้อย่างยั่งยืน

กระบวนการตรวจประเมินภายใน ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กร ที่ใช้ในตรวจสอบความสอดคล้องและประสิทธิผลของระบบฯ เพื่อนำผลการตรวจประเมินเข้าสู่การทบทวนระบบฯ สำหรับผู้บริหารต่อไป ดังนั้นบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายใน ควรมีความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 50001:2018 รวมถึงกระบวนการตรวจประเมินภายใน เพื่อช่วยให้การดำเนินการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานขององค์ประสบผลสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ และสามารถนำข้อมูลไปสู่การพัฒนาองค์กรทางด้านการจัดการพลังงานได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  • ความเข้าใจในกระบวนการตรวจประเมิน
  • ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 50001 และการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 50001:2018

หัวข้อการอบรมวันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00

• สรุปภาพรวมแนวทางการตรวจประเมินตาม ISO 19011:2018
• การสรุปทบทวนการตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด  ISO 50001:2018วันที่สอง


09.00 – 16.00• แนวทางการวางแผนการตรวจประเมินภายใน การจัดเตรียมรายการคำถามสำหรับการตรวจประเมิน การตรวจประเมินและการรายงานผลการตรวจประเมิน
• ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงานตาม ISO  50001:2018
• สรุปทบทวน และตอบข้อซักถาม

*หลักสูตรนี้มีระยะเวลาอบรม 2 วัน (ประมาณ 5:30 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพัก) ออกแบบมาสำหรับการฝึกทบทวนความรู้ (Refresh Training) ให้กับ ผู้ที่ผ่านการอบรมข้อกำหนด/มีความเข้าใจ ในข้อกำหนดของมาตรฐานและทฤษฎีการตรวจประเมินอยู่แล้ว  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าอบรมมาตรฐาน หรือการตรวจประเมินภายใน เป็นครั้งแรก

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)