การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 Internal Audit)

ISO 14001:2004 เป็นมาตรฐานด้านการจัดการ ของ ISO  ที่ได้รับความนิยม และนำไปฏิบัติอย่างแพร่หลายทั่วโลก ปัจจุบัน ISO 14001 อยู่ระหว่างการปรับปรุง คาดว่าจะประกาศใช้ภายในปี 2558 นี้  นอกเหนือจากการเขียนข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการ ตาม High Level Structure (HLS) แล้ว ISO 14001 ฉบับใหม่นี้ ได้มุ่งเน้นในประเด็น

  • การบริหารสิ่งแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Management)
  • การนำองค์กร (Leadership)
  • การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting the Environment)
  • สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)
  • แนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิต (Life-cycle Thinking)

   โดยกระบวนการตรวจประเมินภายใน ยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรที่ต้องปฏิบัติ เพื่อใช้ในตรวจสอบความสอดคล้องและประสิทธิผลของระบบฯ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจประเมินภายใน ต้องศึกษามาตรฐานฉบับใหม่นี้ ให้มีความเข้าใจถึงหลักการ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจประเมินภายในต่อไป

หัวข้อการอบรม

• สรุปหลักการตรวจประเมินภายใน ตามแนวทาง ISO 19011
• การสรุปภาพรวมข้อกำหนด ISO 14001: 2015
• การตรวจประเมินข้อกำหนดของ ISO 14001: 2015
            • บริบทองค์กร
            • การนำองค์กร
            • การวางแผน 
            • การสนับสนุน
            • การปฏิบัติ
            • การประเมินผลการดำเนินการ
            • การปรับปรุง

 

 ฝึกปฏิบัติ

การวางแผน การจัดทำ Checklist การตรวจประเมิน การเขียนและรายงานผลการตรวจประเมิน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  • มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจประเมินข้อกำหนด ISO 14001
  • สามารถวางแผนการตรวจประเมิน และตรวจประเมิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบฯ

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)