การดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015 Implementation)

ISO 14001:2004 เป็นมาตรฐานด้านการจัดการของ ISO  ที่ได้รับความนิยม  และนำไปฏิบัติอย่างแพร่หลายทั่วโลก ปัจจุบัน ISO 14001 อยู่ระหว่างการปรับปรุง คาดว่าจะประกาศใช้ภายในปี 2558 นี้  นอกเหนือจากการเขียนข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการ ตาม High Level Structure (HLS) แล้ว ISO 14001 ฉบับใหม่นี้ ได้มุ่งเน้นในประเด็น

 • การบริหารสิ่งแวดล้อมในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Environmental Management)
 • การนำองค์กร (Leadership)
 • การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting the Environment)
 • สมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)
 • แนวคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิต (Life-cycle Thinking)

องค์กรต่างๆ ที่จะนำมาตรฐานไปใช้ ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำระบบเอกสารเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุงระบบเอกสารที่มีอยู่เดิม และ/หรือ แสดงหลักฐานการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่นี้ ดังนั้นในระหว่างนี้ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับองค์กรต่างๆ ที่จะมีเวลาในการศึกษามาตรฐานฉบับใหม่นี้  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบเอกสาร และนำไปปฏิบัติ  ซึ่งเมื่อมาตรฐานประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ก็จะช่วยให้องค์กรใช้เวลาไม่มากนัก ในการปรับตัวให้สอดคล้องมาตรฐาน

หัวข้อการอบรม

 • ขั้นตอนและสถานะปัจจุบันของมาตรฐาน ISO 14001:2015
 • การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐาน ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004
 • ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้
 • ประเด็นหลักที่องค์รควรเตรียมการเพื่อรองรับ ISO 14001:2015

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

 • ผู้บริหารรับทราบและเข้าใจในการสนับสนุน เพื่อผลักดันระบบฯ ให้ประสบความสำเร็จ
 • มีความเข้าใจในการบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 • มีความเข้าใจ และสามารถจัดทำ และปรับปรุงระบบเอกสารให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO 14001:2015

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)