การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Internal Audit ISO 45001:2018)

           กระบวนการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สำคัญที่องค์กรที่มีการนำมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ต้องมีการดำเนินการเพื่อประเมินถึงประสิทธิผลระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานที่องค์กรนำมาใช้ในการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ มาตรฐาน ISO 45001:2018 เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานจากองค์กร ISO ที่มุ่งเน้นให้ระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัยขององค์กรมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและบรรลุผลลัพธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามที่กำหนด ส่งผลให้การพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในให้มีความสามารถ มีความเข้าใจในการตรวจประเมินอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรต้องให้ความสำคัญและดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัทเพื่อให้มีผู้ตรวจประเมินภายในที่มีคุณภาพ มีความสามารถและมีจำนวนที่เพียงต่อการปฎิบัติงานตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

  • ทราบหลักการและแนวทางในการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
  • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินภายใน และแก้ไข/ปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 45001:2018 และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้อการอบรม

• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมินและสรุปทบทวนข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 45001:2018 ในเชิงการตรวจประเมิน
• แนวทางการตรวจประเมิน การวางแผน การจัดเตรียม Audit Checklist การตรวจประเมิน การรายงานผลการตรวจประเมินและการดำเนินการปรับปรุงและการปฏิบัติการแก้ไขระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ฝึกปฏิบัติการ

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)