การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI STANDARD

 GRI STANDARD

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) เป็นหนึ่งในกระแสหลักของโลกที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจ รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามกรอบ GRI เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ดังนั้น รูปแบบการเปิดเผยผลการดำเนินในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน จึงอยู่ในรูปแบบรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI โดยเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน การกำกับดูแล แนวการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนทั้งในทางบวกและทางลบ และสะท้อนแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งกรอบการรายงานความยั่งยืนฉบับแรกเรียกว่า G1 แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกรอบดังกล่าวให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น จึงพัฒนาฉบับล่าสุดเป็น GRI Standards ซึ่งมีองค์กรทั่วโลกได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแล้วมากกว่า 5,000 แห่ง

วัตถุประสงค์ :

  • รู้ถึงประโยชน์ และความจำเป็นในการจัดทำรายงาน
  • เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ และจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรต่อไป
  • เพื่อให้รู้จักมาตรฐานรายงานความยั่งยืน GRI Standards

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

  • ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
  • ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานความยั่งยืน/ตัวแทนหน่วยงาน

หัวข้อการอบรมวันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00

• การพัฒนาที่ยั่งยืน
• รู้จักรายงานความยั่งยืน
• รายงาน GRI Standards

วันที่สอง09.00 – 16.00


• กิจกรรม
• ขั้นตอนการจัดทำรายงาน
• กิจกรรมกลุ่ม
• Q & A

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)