GMP วัตถุอันตราย

แนะนำข้อกำหนดในหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการพัฒนาการบริหารงานคุณภาพให้เหมาะมกับสถานที่ผลิตวัถตุอันตราย

ปัจจุบันสารเคมีและวัตถุอันตรายได้ถูกนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขี้น ทำให้หน่วยงานราชการและผู้ผลิตวัตถุอันตรายเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีระบบการควบคุมวัตถุอันตรายที่เหมาะสม หนึ่งในนั้นคือ การกำหนดแนวทางการบริหารงานคุณภาพที่เหมาะสมมาใช้ในสถานที่ผลิตวัตถุอันตราย โดยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายได้นำข้อกำหนดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบการผลิตวัตถุอันตรายเพื่อให้การผลิตวัตถุอันตรายมีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการใช้ อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

หัวข้อการอบรม

  • ความสำคัญของระบบ GMP ต่อการดำเนินงานขององค์กร
  • ข้อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด GMP ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (GMP) พ.ศ. ๒๕๕๙
  • นำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างเข้าใจมากขึ้น

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)