เจาะลึกการจัดการกระบวนการ (Process Management in Practice)

ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงมาก ทุกองค์กรได้มีความพยายามในการดำเนินการต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น สามารถแข่งขันได้ในเวทีการแข่งขั้นทั้งระดับประเทศแลระดับโลกโดยจะเริ่มตั้งแต่การนาองค์กรของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ทราบทิศทางขององค์กรที่ชัดเจน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เปรียบเสมือนวางแผนเส้นทางเดินให้กับบุคลากรในองคกรเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ องค์กรต้องใส่ใจลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกั้บลูกค้า มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลจริง เพื่อนามาใช้ในการวัด วิเคราะห์ผลการดาเนินการ นำองค์ความรู้ขององค์กรมาใช้ประโยชน์ในการดาเนินการ องค์กรต้องใส่ใจบุคลากรที่ปฎิบัติงานให้กับองค์กร สร้างความผูกพันให้กับบุคลากร ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร

สิ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นั่นคือการจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระบวนการที่มีประสิทธิภาพจะสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ซึ่งแนวทางของการจัดการกระบวนการที่ดีจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การควบคุม และการปรับปรุงกระบวนการ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการจัดการกระบวนการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบูรณาการเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ระดับหัวหน้างาน และผู้จัดการ
  • เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร

วิธีการฝึกอบรม  

บรรยาย ทำกิจกรรม และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

จำนวนผู้เข้าอบรม     

30 คน

หัวข้อการอบรม 

• ภาพรวมของการจัดการกระบวนการ
• การวางแผนกระบวนการ
• การจัดทำข้อกำหนดของกระบวนการ
• การออกแบบกระบวนการ
• มาตรฐานในการทำงาน
• การควบคุมกระบวนการ
การแก้ไขสิ่งบกพร่องในกระบวนการ
• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
• การปรับปรุงสถานที่ทำงาน
• การปรับปรุงกระบวนการ

 

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                  ราคาวันละ      25,000      บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ราคาวันละ      31,250      บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)