การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

จากการที่อุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องอาศัยเครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ซึ่งหากเครื่องจักรเกิดการขัดข้องเดินไม่เต็มสมรรถนะ หรือหยุดเสียหายเหนือการคาดการณ์ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งมอบที่ล่าช้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานอันเนื่องมาจากการควบคุมเครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการป้องกันเพื่อไม่ให้เครื่องขัดข้อง หรือหยุดโดยการใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรจะเน้นการวางแผน PM (Preventive Maintenance) จากข้อมูลและประวัติเครื่องจักรเพื่อให้แผน PM มีความแม่นยำคาดการณ์ได้

วัตถุประสงค์

  1. ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ
  2. เข้าใจหลักการและขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance
  3. เพื่อให้ความรู้และสามารถวางแผน Preventive Maintenance โดยการใช้ค่า MTBF (Mean Time Between Failure)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

ระดับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ
  • การศึกษาจากกรณีตัวอย่าง (Case Study) ฝึกปฏิบัติ (Workshop)

จำนวนผู้เข้าอบรม   

30 คน

หัวข้อการอบรม

ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา
ความสำคัญของระบบการบำรุงรักษา
โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบการบำรุงรักษา
ขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance
    • เตรียมการและเก็บข้อมูล
    • วิเคราะห์ข้อมูล
    • กำหนดมาตรฐาน
    • จัดทำแผน Preventive Maintenance
    • ควบคุมและวัดผล

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)