ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE)

โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์นานาชนิดขึ้นมานั้นในส่วนของการผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือเกิดของเสียขึ้นมาด้วย      ในบางโอกาสของเสียเหล่านั้นสามารถเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุม คุณภาพทางสถิติ (Statistical Quality Control) จากการสุ่มตัวอย่าง  เพื่อตรวจสอบไปสู่ลูกค้าได้ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และต้องทำการแก้ไขผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุงคุณภาพ และมุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์  (Zero Defect) นั้น คือการใช้ระบบ Poka Yoke ระบบ Poka Yoke คือ “ระบบป้องกันความผิดพลาด”  ซึ่งเป็นรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น

                Poka       คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่

                Yoke       คือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง

หรือที่เรียกกันแพร่หลายว่า ระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอ หรือใช้คำว่า Mistake Proof ซึ่งระบบ Poka Yoke นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่านกระบวนการและไปสู่กระบวนการต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจหลักการและเทคนิคของ Poka Yoke แล้วนำไปประยุกต์ใช้
  2. เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติที่จะนำไปสู่การทำให้เกิดของเสียจะต้องมีสัญญาณเตือน และเข้าแก้ไขทันที ซึ่งระบบ Poka Yoke จะประยุกต์ใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ คือ Jig/Fixture/Checklist ตัวนับจำนวน(Counter) ตัววัดสัญญาณ และส่งสัญญาณเตือน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

ระดับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากรและเจ้าหน้าที่ปรึกษาแนะนำที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

จำนวนผู้เข้าอบรม   

30 คน

หัวข้อการอบรม

• การเพิ่มผลผลิต และแนวความคิด เรื่องควบคุมคุณภาพ
• หลักการและแนวคิดของระบบ Poka Yoke
• ชนิดและการทำงานของอุปกรณ์ระบบ Poka Yoke
• ตัวอย่างการทำ และประยุกต์ใช้ระบบ Poka Yoke
• การสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในสายการผลิต (Build-in Quality : Jidoka)
• ระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)