กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental Law)

ISO 14000 คือมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมในตลาดสินค้าสากลได้เพิ่มเงื่อนไขมากขึ้น ในประเทศไทยเอง แม้ขณะนี้ผู้บริโภคยังไม่หยิบยกประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นอำนาจต่อรอง แต่ผู้ผลิตควรให้ความสำคัญในการผลิตอย่างปลอดมลพิษ เพื่อจะไม่เป็นการผลักภาระด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาระทางสังคม  ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะทำให้ต้องแข่งขันทั้งในด้านการค้าการลงทุน อย่างไรก็ตามนักลงทุน และภาคอุตสาหกรรมที่มาลงทุนในประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ หน่วยราชการที่เกี่ยว ข้องได้ถูกเร่งรัดจากรัฐบาลในการกำกับดูแลเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฏหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ดังนั้น การรู้รับทราบกฎหมายสิ่งแวดล้อม จะทำให้หน่วยงานสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เข้ากับองค์กรในการลดปัญหามลพิษก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมโดยถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กฎหมายกับข้อกำหนดมาตรฐาน  ISO 14001:2015
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

หัวข้อการอบรมวันที่หนึ่ง
เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00
• กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับ ISO 14001
• กฎหมายเบื้องต้น
• กฎหมายสิ่งแวดล้อม
• พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
• กฎหมายมลพิษทางน้ำ
• กฎหมายมลพิษทางอากาศ

วันที่สอง

09.00 – 16.00
• กฎหมายการจัดการของเสีย
• กฎหมายสารเคมีและวัตถุอันตราย
• กฎหมายพลังงาน
• กฎหมายเกี่ยวกับเสียง
• กฎหมายสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
• Q & A

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)