การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค PDCA

เทคนิค PDCA ( Plan / Do / Check / Action ) หรือ อีกชื่อที่เรารู้จักคือ Deming Cycle ซึ่งใช้นามของ วิลเลี่ยม เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง ปรมาจารณ์ทางด้านคุณภาพที่มีชื่อเสียงไปตั้งเป็นชื่อ ของวงจรของการปรับปรุงนี้  PDCA เป็นหลักการพื้นฐานของการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน นวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจและนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และบริการ  ซึ่งองค์กรที่ประสบความสำเร็จต่างๆ ล้วนแต่ใช้วงจร PDCA เป็นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนทั้งนั้น

หลักสูตรนี้จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึง การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการ PDCA และเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ตามขั้นตอนของ Plan Do Check Action  

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการปรับปรุงและแก้ปัญหาในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรมของกระบวนการทำงานใหม่ รูปแบบธุรกิจใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำหลักการ PDCA ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดในการมองปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยใช้ เทคนิคเครื่องมือ การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
  4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานในปัจจุบัน
  5. สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีสำหรับการแก้ปัญหา และการปรับปรุงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

พนักงานทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

• การบรรยายจากวิทยากรที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรง

• ฝึกปฏิบัติ (Work Shop)

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน

หัวข้อการอบรม

แนวคิดการเพิ่มผลผลิตและกระบวนการบริหารแบบ PDCA
รูปแบบของ PDCA ที่ปรากฎในการบริหารงานกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
Thailand Quality Award : TQA
PDCA Cycle
P-Plan : การกำหนดปัญหา การค้นหาปัญหา และการวางแผนเพื่อการปรับปรุง
D-Do : การวิเคราะห์ปัญหา
C-Check : การตรวจสอบผลการปรับปรุง
A-Action : การป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา
Workshop : PDCA กับแก้ปัญหาในงาน

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)