ธุรกิจร่วมมือประสาน บริหารสู่ความสำเร็จ (Collaborative Business Relationship Management)

การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรนั้นมีความสลับซับซ้อนมากกว่าเพียงการทำข้อตกลงสัญญาทั่วๆ ไประหว่างองค์กร ส่วนที่ยากที่สุดของการเริ่มโปรแกรมการบริหารความสัมพันธภาพความร่วมมือทางธุรกิจขององค์กร  คือ การหากรอบการดำเนินงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในองค์กร  มาตรฐานระบบบริหารสัมพันธภาพการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ ISO 44001:2017 จึงได้พัฒนากรอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และกระบวนการดำเนินงานตลอดวงจรชีวิตในการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ ซึ่งองค์กรทุกภาคส่วนและทุกขนาดสามารถนำไปบูรณาการกับการบริหารงานต่างๆที่มีอยู่แล้วได้ เช่น การบริหารคุณภาพ การบริหารจัดการนวัตกรรม การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานประสานความร่วมือมีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดของการประสานความร่วมมือ (Collaboration Concept)
  • เพื่อให้ทราบถึงโมเดลการบริหารสัมพัธภาพการประสานความความร่วมมือทางธุรกิจ
  • เพื่อให้ทราบแนวทางของการบริหารเชิงกลยุทธ์ และข้อกำหนดการดำเนินงานในการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยาย และการนำเสนอตัวอย่าง

­คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ผู้บริหารระดับสูง หรือเจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
  • ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมมือกับพันธมิตรหรือองค์กรต่างๆ

หัวข้อการอบรมวันที่หนึ่งเวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00• แนวคิดของการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Collaboration Concept)
      • นิยาม วัตถุประสงค์ของการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ
      • บทบาทของการประสานความความร่วมมือในโมเดลธุรกิจ การบริหารนวัตกรรม การปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม 4.0 
      • วงจรสัมพันธภาพกการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ
• แนวทางและกรอบการบริหารสัมพันธภาพการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ
• บริบทการบริหารสัมพันธภาพการประสานความร่วมมือทางธุรกิจขององค์กร
• ความเป็นผู้นำด้านการประสานความร่วมมือ
• การวางแผนงานการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ
• การสนับสนุนการดำเนินงาน

วันที่สอง


09.00 – 16.00

• การดำเนินงานการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ
         • ระยะที่ 1 ความตระหนักด้านการประสานความร่วมมือ
         • ระยะที่ 2 ความรู้
         • ระยะที่ 3 การประเมินภายในองค์กร
         • ระยะที่ 4  การคัดเลือกหุ้นส่วนภาคี
         • ระยะที่ 5 การทำงานร่วมกัน
         • ระยะที่ 6 การสร้างคุณค่า
         • ระยะที่ 7 การอยู่ร่วมกัน
         • ระยะที่ 8 การดำเนินกลยุทธ์การออกจากการประสานร่วมมือ
• การประเมินผลการบริหารสัมพันธภาพการประสานความร่วมมือ
• การพัฒนาปรับปรุง

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)