การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

การดำเนินงานอุตสาหกรรม หลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ปัญหาที่มักจะพบคือเครื่องจักรเสียบ่อย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งเกิดการสูญเปล่าอื่นๆ ซึ่งอาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50% ดังนั้นการที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร รวมทั้งทราบสาเหตุการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมวัตถุประสงค์ และหาทางปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและจะช่วยลดการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เรื่องประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสูญเสีย 6 ประการที่เกิดขึ้นในสภาพการทำงานจริง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรกำหนดแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

• ผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีความสนใจเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำในหน่วยงานต่างๆ
  • การทำแบบฝึกหัด และศึกษาจากกรณีตัวอย่าง

จำนวนผู้เข้าอบรม 

30   คน

หัวข้อการอบรม

การบริหารเครื่องจักรกับการเพิ่มผลผลิต
ความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร
แนวคิดเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
การนำ OEE ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรแบบต่างๆ
ขั้นตอนการนำ OEE ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จ
Workshop

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th) 

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)