การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

การดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมหลายๆ องค์กรใช้เครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต  ดังนั้นการใช้เครื่องจักรให้ได้ประโยชน์สูงสุดจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่ทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน  แต่ปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆ คือเครื่องจักรเสียบ่อย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด รวมทั้งเกิดการสูญเปล่าอื่นๆ  ซึ่งจะพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50%  ดังนั้น การที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร รวมทั้งทราบสาเหตุการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและหาทางปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และจะช่วยลดการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในองค์กรของตนเอง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงไปดำเนินการในองค์กรที่ทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรที่ดีขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร ที่มีหน้าที่และความสนใจเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวม ของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำในหน่วยงานต่างๆ
 • การทำแบบฝึกหัด และศึกษาจากกรณีตัวอย่าง

จำนวนผู้เข้าอบรม 

30   คน

หัวข้อการอบรม

 • ที่มาและความสำคัญของการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • ความสูญเสียหลัก 6 ประการของเครื่องจักร
 • วิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 • Workshop “การคำนวณค่า OEE”
 • การวัดค่า OEE ตามรูปแบบของกระบวนการผลิตแบบต่างๆ ในองค์กร
 • แนวคิดการวัดค่า OEE ด้วยเทคโนโลยี่ 4.0
 • ขั้นตอนการนำ OEE ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จ
 • แนวคิดการปรับปรุงลดความสูญเสีย 6 ประการของเครื่องจักร

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

 • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
 2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)