เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction)

ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูงองค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าหรือบริการได้ ดังนั้น การมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพในการผลิตหรือบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร

การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่ม ผลผลิตที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์

  1. สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง และการจำแนกต้นทุน
  2. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ
  3. สามารถเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุน
  4. สามารถประยุกต์ การลดต้นทุนเข้ากับ การปรับปรุงงานประจำ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจแนวทางการลดต้นทุน

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ 

จำนวนผู้เข้าอบรม 

30   คน

หัวข้อการอบรม

ความสำคัญของการลดต้นทุน
ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลผลิต
โครงสร้างต้นทุน, การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน, ต้นทุนมาตรฐาน
แนวคิดพื้นฐานของการลดต้นทุนในศตวรรษที่ 21
ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ลดต้นทุนให้สำเร็จ
Workshop ประยุกต์เทคนิคการลดต้นทุน
สรุปและถาม – ตอบ

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)