พื้นฐานระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing)

“การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว สิ่งที่บริษัทจาเป็นต้องดำเนินการก็คือการปรับองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการผลิต และความไม่แน่นอนของเวลาในการจัดส่งชิ้นส่วนของผู้จัดส่ง ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบการผลิตแบบลีนซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดส่งวัตถุดิบชิ้นส่วนโดยผู้จัดส่ง การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจาหน่ายสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรในระดับต่างๆ เข้าใจถึงแนวคิด และหลักการพื้นฐานของการผลิตแบบลีน
  2. เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ สรุปปัญหา และกาหนดจุดปรับปรุงโดยใช้แผนภาพกระแสคุณค่า
  3. เพื่อให้บุคลากรสามารถเลือกเครื่องมือและเทคนิคพื้นฐานของการผลิตแบบลีนไปวางแผนปรับปรุงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

ผู้บริหาร หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาแนะนาการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนอย่างต่อเนื่อง
  • การบรรยายเทคนิคต่างๆ และการฝึกภาคปฏิบัติ

จำนวนผู้เข้าอบรม   

30   คน

หัวข้อการอบรม

• วิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีน
• คุณค่าและความสูญเปล่า
• การสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
• การวางแผนปรับปรุงกระบวนการผ่านแผนภาพกระแสคุณค่าแสดงสภาพปัจจุบัน

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    30,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    37,500    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)