การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)

ในปัจจุบันเครื่องจักรได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิต  ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น   และโดยมากแล้วปริมาณของเครื่องจักรจะมากกว่าจำนวนของพนักงานซ่อมบำรุง   ถ้าบริษัทขาดการจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดีจะทำให้เครื่องจักรมีการขัดข้องเสียหายบ่อย เครื่องจักรเดินได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบสินค้า

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)  เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของ TPM ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพตลอดช่วงอายุของเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีเป้าหมายหลักคือ การเสียหายของเครื่องจักรเป็นศูนย์ (Zero Failure)

วัตถุประสงค์

  1. ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่จะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ
  2. เข้าใจหลักการของ TPM และความสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงวางแผน
  3. สามารถนำความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเชิงวางแผนกลับไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

  • พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • ผู้ที่ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาในองค์กร

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยาย  กรณีตัวอย่าง (Case Study) และฝึกปฏิบัติ (Workshop)

จำนวนผู้เข้าอบรม   

30   คน

หัวข้อการอบรม

แนวคิดและ หลักการของ TPM
แนวทางการทำให้เครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์
ระบบการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
ความสัมพันธ์ระหว่าง Planned Maintenance กับ Autonomous Maintenance 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม Planned Maintenance
    • การประเมินเครื่องจักรและสภาพปัญหา
    • การแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่อง
    • การจัดทำระบบและวางแผนบำรุงรักษา
    • การวัดผลการบำรุงรักษา
    • การประยุกต์ใช้ Planned Maintenance ในองค์การ
 

 

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)