Smart People Smart Work (2 วัน 1 คืน)

“บุคลากร” คือ หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ผู้บริหาร คือ ผู้กำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร เมื่อเป้าหมายชัดเจนพนักงานมีความพร้อมมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล แต่ด้วยปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สภาวะความกดดันเพิ่มขึ้น ลักษณะการทำงานแบ่งเป็นหน่วยงานอย่างชัดเจน จนบางครั้งพนักงานแทบลืมไปว่าทุกคนอยู่ภายใต้องค์กรเดียวกัน จนเกิดการแข่งขันกันเองภายในหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้สัมพันธภาพในงานลดลง อันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งภายในองค์กรนั่นเอง

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจสำคัญคือการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของประเทศตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนา “บุคลากร” อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อพนักงานมีความสามัคคีเกิดความรัก ความผูกพัน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของต่อองค์กร พนักงานจะทุ่มเทเพื่อการทำงานทั้งกายและใจ ซึ่งนั่นก็หมายถึงองค์กรจะมีผลิตภัณฑ์และการส่งมอบที่ดี มีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี และความผาสุกของพนักงาน ดังนั้นการสร้างพื้นฐานให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผลรองรับ สามารถทำงานเป็นทีม จะส่งผลให้องค์กรมีวิธีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด

สถาบันเชื่อมั่นว่า แนวทางการเพิ่มผลผลิตเป็นหนทางหนึ่งอันจะนำไปสู่การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต
 2. เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการปรับปรุงงาน และการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
 3. เพื่อให้พนักงานสามารถนำหลักการการเพิ่มผลผลิตไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดจิตสำนึก ตระหนักถึงการปรับปรุงงานตามแนวคิดของการเพิ่มผลผลิต
 4. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคีมีน้ำใจในการทำงาน
 5. เพื่อให้พนักงานเข้าใจบทบาทของการทำงานในแต่ละสถานะ เช่น ผู้นำ สมาชิกทีม ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
 6. เพื่อให้เกิดทักษะการสื่อสาร สามารถเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความสามารถในการปรับตัวต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิต ประกอบด้วย
  – ความหมายของการเพิ่มผลผลิต
  – หลักการ 5ส
  – วงจร PDCA
  – การปรับปรุงงานด้วยหลักการ Kaizen
  – เครื่องมือคุณภาพ 7 QC Tools (Course and Effect Diagram)
  – 7 Wastes (ความสูญเปล่า 7 ประการ)
  2. Change Attitude by Productivity
  3. Personal Productivity
  4. ทักษะการเปนนผู้นำและทีม
  5. การสร้าง Teamwork
  6. ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการฝึกอบรม

 1. การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่าง ๆ
 2. ฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดแทรกสาระความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิต อาทิเช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภาระกิจกลุ่ม การจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ กิจกรรม Walk Rally เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวคิด และความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตในการบริหารจัดการ และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้นตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดการจดจำและสามารถนำไปปรับใช้กับสภาพความเป็นจริงในบริษัทได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน พนักงาน จำนวน 60-70 คน จากบริษัทเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. เป็นพนักงานของบริษัท
 2. มีอายุระหว่าง 22-50 ปี
 3. กล้าแสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออก
 4. มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ
 5. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ ความดัน ฯลฯ
 6. มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทต่อจากนี้อีกอย่างน้อย 2 ปี
 7. สามารถเป็นแกนนำในการขยายผลไปยังพนักงานท่านอื่น ๆ ได้

จำนวนผู้เข้าอบรม  60-70 คน

กำหนดการอบรม

วันอบรม เวลา กิจกรรม
วันที่ 1 08:00–10:30  – พิธีเปิดกิจกรรม
– กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
– Smart People Smart Work
10:45-12:00  แนวคิดการเพิ่มผลผลิต และเครื่องมือการเพิ่มผลผลิต
12:00–13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00–17:00  กิจกรรมเตรียมความพร้อม
– กิจกรรมเกมการเรียนรู้ ช่วงที่ 1 (Team Building)
– สรุปความรู้จากเกมการเรียนรู้
17:00–18:00  เข้าที่พัก
18:00–19:00  รับประทานอาหารเย็น
19:00–21:00  สังสรรค์ชาวค่าย
วันที่ 2 08:30–12:00  กิจกรรมเตรียมความพร้อม
– กิจกรรมเกมการเรียนรู้ ช่วงที่ 2 (Productivity Walk Rally)
12:00–13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00–14:30  กิจกรรมเกมการเรียนรู้ ช่วงที่ 3 (Business Game)
14:45–16:00  การประมวลผลด้วยเครื่องมือคุณภาพ (QC Tools)
– ยกตัวอย่างวิธีวิเคราะห์ผลข้อมูลในองค์กร (โดยใช้ข้อมูลองค์กร ถ้าต้องการ)
– พิธีปิดกิจกรรมและถ่ายรูปหมู่

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • LCD 1 เครื่อง
 • Notebook 1 เครื่อง
 • อุปกรณ์การทำกิจกรรม

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์–ศุกร์ ราคาวันละ 170,000 บาท
 • วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 212,500 บาท

หมายเหตุ

 • สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10%
 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 *** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)