การสื่อสารอย่างได้ผล (Communication with High Impact)

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน ทั้งการทำงานระหว่างบุคคล และการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ การสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและองค์กรจำนวนมากที่เกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ บางครั้งส่งผลกระทบถึงความขัดแย้ง และผลผลิตในหน่วยงาน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสาร การใช้หลัก 7C’s และทักษะที่สำคัญของการสื่อสารอย่างได้ผลในการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารอย่างได้ผล
 2. เพื่อให้เข้าใจการประยุกต์ใช้หลัก 7C’s ในการสื่อสาร และทักษะที่ใช้ในการสื่อสาร
 3. เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการฟัง และการพูด เพื่อสื่อสารอย่างได้ผลและสร้างสรรค์

วิธีการอบรม

 • บรรยาย
 • ฝึกปฏิบัติ (Workshop)
 • กรณีศึกษา 

เหมาะสำหรับ

พนักงาน หัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม   

 25-30 คน/รุ่น

กำหนดการ    เวลา 9:00 – 16:00 น.

 • ความสำคัญของการสื่อสารในการทำงาน
 • กระบวนการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารอย่างได้ผล
 • บุคลิกภาพและพฤติกรรมมนุษย์ที่มีผลต่อการสื่อสาร
 • เทคนิคการฟัง การพูด เพื่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • หลัก 7C’s เพื่อการสื่อสารอย่างได้ผล
 • การสื่อสารระหว่างบุคคล
 • คิดบวก คิดลบ การตีความ และโต้แย้ง

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector  1 เครื่อง
 2. ไมค์ลอย  2 ตัว
 3. กระดาษ A4, ดินสอ 1 รีม
 4. จัดโต๊ะเป็น class room
 5. ป้ายชื่อติดหน้าอก

ราคาค่าบริการ

 • วันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์)   วันละ  28,000 บาท
 • วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์) วันละ   35,000 บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามที่กำหนด

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)