เทคนิคการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Design Solution for Complex Problem)

ปัญหาที่มีความซับซ้อน เป็นปัญหาเชิงระบบเกิดจากหลายปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเกิดปัญหาซ้ำ ๆ เป็นวัฏจักร ทำให้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่เน้นมองหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติ ไม่สามารถระบุสาเหตุได้อย่างชัดเจน จึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ซึ่งเป็นรูปแบบแนวคิดที่ผสมผสาน การคิดองค์รวม (Holistic Thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ทำให้ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนของระบบ และสามารถระบุความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านั้นอย่างมีเหตุและผล ผู้เรียนจึงสามารถเข้าใจสาเหตุที่อาจทำให้ระบบเกิดปัญหา เช่น ปัญหาพนักงานมีความผูกพันกับองค์กรลดลง ส่งผลต่อผลการดำเนินงานลดลง เป็นต้น

วิธีการฝึกอบรม

 1. ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม
 2. ผู้เรียนจะต้องนำข้อมูลจริงมาฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
 3. ผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ช่วยกระตุ้นให้เกิดการนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่าง

­คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)
 • บุคลากรทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม  30 คน

กำหนดการอบรม

วันอบรม เวลา กิจกรรม
วันที่ 1 09.00–12.00
– ภาพรวมหลักสูตร
– Growth & Fixed Mindset
– Creative Confident
– เรียนรู้ Pattern of Thinking จากแนวคิด Whole Brain Model
– เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบ ด้วยแนวคิด Two System Thinking
13.00–16.00
– นิยาม Systematic Thinking
– นิยาม Systems Thinking
– ความสำคัญของระบบคิดทั้งสอง
– กระบวนการคิดเชิงระบบ
– แนวคิดภูเขาน้ำแข็ง
– การเขียนแผนภาพวงจร Cause-Effect
วันที่ 2 09.00–12.00
– ปัญหาเชิงระบบ (Complex Problem Solving)
– ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาปกติ และปัญหาที่ซับซ้อน
– การวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อปัญหาเชิงระบบ
– เทคนิคการประเมินสถานการณ์ เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระบบ
13.00–16.00
– การกำหนดแผนงานป้องกันและรับมือ
– การคิดแนวทางจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์
– สรุปหลักสูตร

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์–ศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท
 • วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 43,750 บาท

หมายเหตุ 

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 *** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)