เจาะปัญหาให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ถูกทาง (Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement)

เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ และคุณภาพ (Productivity and Quality Tools) มีอยู่มากมาย การเลือกใช้เครื่องมือจึงมีความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา หากเข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน จะทำให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือในปรับปรุงงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพคือภารกิจของทุกองค์กร หากพนักงานสามารถวิเคราะห์ ค้นหา และดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ด้วยตนเองแล้ว จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ควบคู่กันไปกับการประยุกต์ใช้ในงานที่เกิดขึ้นจริง และสามารถทบทวนประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว และรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในหลากหลายมิติ

สำหรับหลักสูตร Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทฤษฎี และหลักการ รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติ เข้าสังเกตกระบวนการทำงานจริงขององค์กรตัวอย่าง เพื่อค้นปัญหา และวิเคราะห์แนวทางปรับปรุงงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน กับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Productivity กับการปรับปรุงงานในองค์กร
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินองค์กร ในการหาจุดปรับปรุง
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่ม Productivity ในองค์กร
 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรได้

หัวข้อการฝึกอบรม

 • Training
 • ลงพื้นที่
 • Diagnosis Report Presentation

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย
 • การสังเกตพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • การอภิปราย และระดมสมองกลุ่ม
 • การนำเสนอให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และผู้บริหารขององค์กรตัวอย่าง

­คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ในหลักการ แนวคิดเครื่องมือผลิตภาพและคุณภาพต่าง ๆ เช่น 5ส, Visual Management, Problem Solving, Lean

จำนวนผู้เข้าอบรม  20-25 คน

กำหนดการอบรม

วันอบรม เวลา กิจกรรม
วันที่ 1 Training 09.00–12.00
– Understanding Process Perspective
– Productivity and Quality Principles
– Process/Operation Analysis & Improvement Approach
13.00–16.00
– Review Productivity and Quality Improvement Tools
– Process Diagnosis and Improvement Proposal Generating
วันที่ 2 ลงพื้นที่ 09.00–16.00 – ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยพื้นที่ในองค์กรตัวอย่าง เพื่อหาโอกาสแห่งการปรับปรุงและพัฒนา (Opportunity for Improvement)
วันที่ 3 Diagnosis Report Presentation 09.00–12.00 – เตรียมการ ทบทวน และซักซ้อม การนำเสนอ
13.00–15.00 – นำเสนอผลการวินิจฉัยแก่ผู้บริหารองค์กรตัวอย่าง
15.00–16.00 – ทบทวน Key Learning Points และการนำไปประยุกต์ใช้

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี 4 ชุด

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์–ศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท
 • วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 43,750 บาท

หมายเหตุ 

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 *** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)