TQA Internal Organization Assessment

หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ และมีความพร้อมด้านการแข่งขัน คือการนำกรอบแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกมาประยุกต์ใช้

ผู้บริหารจะได้รับทราบถึงสภาพที่แท้จริงของระบบบริหารจัดการในองค์กร เพื่อกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กร เมื่อพร้อม องค์กรสามารถตัดสินใจสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อรับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ

องค์กรที่ได้รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นใน ในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง

หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment พัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร เพื่อประเมินระดับพัฒนาการของระบบบริหารองค์กร สามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าแก่องค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ :

สร้างผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร เพื่อประเมินระดับพัฒนาการของระบบบริหารองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย :       

ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร หรือผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร

วิธีการฝึกอบรม :

บรรยาย ตัวอย่างกรณีศึกษา พร้อมฝึกปฏิบัติและนำเสนอ จากวิทยากรที่ปรึกษา 2 ท่าน 

ระยะเวลา :           3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 40  คน

เอกสารประกอบ :       

  • หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ผู้เข้าอบรมเตรียมมา)
  • กรณีศึกษา

กำหนดการวันที่หนึ่ง


เวลา หัวข้อ

09.00 – 16.00


• คุณค่าของการตรวจประเมินองค์กร
• ระดับพัฒนาการขององค์กร
• หลักการตรวจประเมินองค์กร
• ค้นหาบริบทที่สำคัญขององค์กร
• WORKSHOP : Key Factors
• ทำความเข้าใจเจตจำนงของเกณฑ์และระดับพัฒนาการ หมวดกระบวนการ (หมวด 1-6)
• ทำความเข้าใจการดำเนินการขององค์กร และรวบรวมหลักฐานที่สะท้อน A-D-L-I
• WORKSHOP : Process  ADLI Evidence Identification

วันที่สอง09.00 – 16.00


• จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง และการให้คะแนน หมวดกระบวนการ
• WORKSHOP : Strength, OFI, Score
• หลักการเขียนรายงานจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง หมวดกระบวนการ
•  WORKSHOP : Strength, OFI, Comment Writing
• ทำความเข้าใจเจตจำนงของเกณฑ์และระดับพัฒนาการ หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)
• WORKSHOP : Basic / Overall / Multiple Requirements
• ทำความเข้าใจผลลัพธ์การดำเนินการขององค์กรและรวบรวมหลักฐานที่สะท้อน Le-T-C-I
• WORKSHOP : Result LeTCI Evidence Identificationวันที่สอง


09.00 – 16.00• จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง และการให้คะแนน หมวดผลลัพธ์
• WORKSHOP : Strength, OFI, Score
• หลักการเขียนรายงานจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง หมวดผลลัพธ์
• WORKSHOP : Strength, OFI, Comment Writing
•  สรุปจุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุงในภาพรวมขององค์กร
• WORKSHOP : Key Themes
• วางแผนพัฒนาองค์กร
• WORKSHOP : OFI Plan

 

 

หมายเหตุ :

  1. พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)
  2. เนื้อหาการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาค่าบริการ

  • วันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) ราคา       180,000  บาท/รุ่น  (วิทยากร 2 คน)

หมายเหตุ :

  • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7%
  • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางบริษัทสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th)

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)