นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร (KM Facilitator Concept for Productivity Improvement)

เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและยกระดับผลิตภาพขององค์กร จึงมีการนำเครื่องมือ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ และสร้างกิจกรรมการปรับปรุงภายในองค์กร ซึ่งเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้น แต่หลายองค์กรก็ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งการดำเนินการยังขาดความต่อเนื่อง การดำเนินการอยู่ในกลุ่มคนจำกัด ซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในทุกระดับ ขาดบุคลากรทั้งแกนนำและทีมงานที่มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างจริงจังหรือยังมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ที่ถูกต้องยังไม่เพียงพอในการดำเนินการ และที่สำคัญ คือ ขาดการจัดการองค์ความรู้ในการปรับปรุงงานและพัฒนางานที่สามารถนำไปสู่การต่อยอด และขยายผลได้อย่างเป็นระบบ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความรู้และทักษะในด้านการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการพัฒนาทีมงานนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator : PF) เพื่อให้สามารถบริหารองค์ความรู้ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ องค์ความรู้จากการปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนองค์ความรู้สำคัญที่ติดอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีโอกาสสูญหายอันเนื่องจาก พนักงานลาออก โอนย้าย เกษียณ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบ (Knowledge Management : KM) สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ และการยกระดับผลลัพธ์ผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
 4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

รูปแบบการอบรม

 1. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ
 2. การฝึกปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้างาน
 • ผู้ที่มีบทบาทในการผลักดันและขับเคลื่อนการบริหารจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
 • ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
 • ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)

จำนวนผู้เข้าอบรม  30-35 คน

กำหนดการอบรม

วันอบรม เวลา กิจกรรม
วันที่ 1 09.00–16.00
– การสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Awareness)
– บทบาทและหน้าที่ นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Facilitator: Roles and Responsibility)
– ความรู้ความเข้าใจภาพรวมกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ พร้อมแนวทางการ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ
– Workshop & Assignment
วันที่ 2 09.00–16.00
– นำเสนอ Assignment พร้อมรับข้อเสนอแนะจากวิทยากร
– กระบวนการการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กร (ต่อ)
– Workshop
– เทคนิคการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (Productivity Promotion Techniques)

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • Flip Chart และปากกาเคมี
 • อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และ Group Workshop

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์–ศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท
 • วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 43,750 บาท

หมายเหตุ 

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรือเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี
 • เงื่อนไขการชำระเงิน ชำระก่อนวันอบรมหรือวันที่อบรม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง กรณียกเลิกกระทันหัน ก่อนการจัดงาน 5 วันทำการ

 *** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)