การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง (Driving Productivity through Human Centered Development)

การขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กรอย่างมีแบบแผนและสามารถตอบโจทย์เป้าหมายองค์กรได้ จะส่งผลให้องค์กรมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวคือคน ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างเหมาะสม จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ และแนวทางในการพัฒนาคนในองค์กรอย่างเป็นระบบเพื่อการขับเคลื่อนผลิตภาพที่ตอบโจทย์ทิศทางขององค์กรและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มผลิตภาพอย่างเป็นระบบและสอดรับกับทิศทางองค์กร
 2. เพื่อได้เรียนรู้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายผ่านการขับเคลื่อนโดยคนเป็นศูนย์กลาง
 3. เพื่อให้แนวทางการวางแผนพัฒนาบุคลกรอย่างเป็นระบบเพื่อการขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

 • แนวคิดเชิงธุรกิจ และการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อตอบรับกลยุทธ์ขององค์กร
 • แนวทางการขับเคลื่อนผลิตภาพผ่านการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
 • แนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางและการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ

วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย ฝึกปฏิบัติผ่าน Workshop ตัวอย่างและกรณีศึกษาขององค์กร

­คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  ผู้บริหาร ผู้ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้ที่รับผิดชอบการผลักดันผลิตภาพในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม  35 คน

กำหนดการอบรม

วันอบรม เวลา กิจกรรม
วันที่ 1 09.00-12.00 – ผลิตภาพกับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
13.00-16.00 – การขับเคลื่อนผลิตภาพในองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
วันที่ 2 09.00-12.00 – การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยคนเป็นศูนย์กลาง
13.00-16.00 – การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กรอย่างเป็นระบบ

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี 5 ชุด

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์–ศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท
 • วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 43,750 บาท

หมายเหตุ 

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 *** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)