เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร (Productivity Promotion Technique)

จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้อง ปรับตัว และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และสามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มศักยภาพองค์กรและบุคลากร ด้วยการสร้างจิตสำนึก และพัฒนาทักษะบุคลากร ให้สามารถเพิ่มผลผลิตภาพได้อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาสำคัญขององค์กรส่วนใหญ่ คือ การจัดการในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตยังขาดความต่อเนื่อง และขาดการมีส่วนร่วมของพนักงานส่วนใหญ่

เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตภายในองค์กร จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีบรรยากาศการดำเนินกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่ขององค์กร อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบสองทางที่มุ่งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรโดยรวมอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร และสามารถสร้างความเข้าใจเรื่องการเพิ่มผลผลิตในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจเทคนิค วิธีการ และรูปแบบของการสื่อสาร เพื่อการเพิ่มผลผลิตภายในองค์กรอย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทขององค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการวางแผน ดำเนินกิจกรรม และประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตได้

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. แนวคิดและความสำคัญของการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
 2. บทบาท หน้าที่ของผู้ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
 3. เทคนิคการจัดทำการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์
 • เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักและเทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ผ่านการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุ่ม เสริมสร้างทัศนคติที่ดี ในการปรับปรุงและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • พนักงานที่มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
 • หัวหน้างาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม  30 คน

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09:00–16:00
– แนวคิดและความสำคัญของการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร (Productivity Promotion Concept)
– แนวคิดการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (Productivity Promotion Concept)
– แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (Productivity Promotion Approach)
– บทบาทหน้าที่ของผู้ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (Productivity Facilitator)
– การบริหารแผนการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (Productivity Promotion Management)

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • Flip Chart และปากกาเคมี
 • สายเสียง
 • อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์–ศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท
 • วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 43,750 บาท

หมายเหตุ 

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรือเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี

 *** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (Sataporn@ftpi.or.th)