ก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม (Leading Innovation)

ปัจจุบันผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กรทราบดีว่าจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยแปลงใหม่ ๆ ทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน การบริหารองค์กรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสาคัญ “นวัตกรรม” จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่ การที่ผู้บริหารและพนักงานสามารถประสานสัมพันธ์เละสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยรวมไปในหนทางใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม จะนำมาซึ่งสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรที่ก้าวล้ำนำหน้าในที่สุด

ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคบริการ พยายามยกระดับความสามารถการแข่งขัน ไม่เพียงแต่การลดต้นทุนหรือเพิ่มคุณภาพสินค้าเท่านั้น หากแต่ต้องสร้างความโดดเด่นทั้งในด้านคุณค่า ความรวดเร็ว และความแตกต่าง เพื่อให้เหนือคู่แข่ง ดังนั้นแต่และองค์กรต้องพัฒนาบุคลากร ผู้จัดการ ผู้บริหาร ให้มีความรู้ในการจัดการนวัตกรรมในองค์กร ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและบริการ กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า การออกแบบวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้แนวคิดใหม่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อสร้างความยั่งยืนและความได้เปรียบในการแข่งขันแบบก้าวกระโดด

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจการทำงานของสมองรูปแบบและเทคนิควิธีการคิดที่ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน
 2. ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงวิเคราะห์ ด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงความสามารถของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
 3. ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น
 4. ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

วิธีการฝึกอบรม  การบรรยาย ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมกลุ่ม และกรณีศึกษาด้วยเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  บุคลากรทั่วไปในองค์กร และผู้ที่สนใจในวิทยาการด้านนวัตกรรม

จำนวนผู้เข้าอบรม  30 คน

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00–10.30
– การทำงานของสมอง และการคิดในรูปแบบต่าง ๆ (Brain and Thinking)
– การคิดด้วยสมอง 2 ซีก 4 รูปแบบ (Left Brain and Right Brain)
– เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) เพื่อปรับปรุงและยกระดับ ความสามารถ
– Workshop – Left Brain Thinking Activity
10.45–12.00
– เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น
– Case Examples หลากหลายตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์
– Workshop – Left Brain Thinking Activity
12.00–13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30
– นวัตกรรม: นิยาม ความหมาย และประเภทของนวัตกรรม
– เทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) เพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่มีมาก่อน
– Case Examples หลากหลายตัวอย่างการทำธุรกิจวิธีใหม่
– (Business Model Innovation)
– Workshop – Creativity and Innovation
14.45–16.00
– เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับกระบวนการ
– Workshop – Technology Application
– Case Example การสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรนวัตกรรม

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • Flip Chart และปากกาเคมี
 • สายเสียง
 • อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์–ศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท
 • วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 43,750 บาท

หมายเหตุ 

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรือเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี

  *** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (watchira@ftpi.or.th)