TQA Application Report Writing

หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศ และมีความพร้อมด้านการแข่งขัน คือการนำกรอบแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกมาประยุกต์ใช้

ผู้บริหารจะได้รับทราบถึงสภาพที่แท้จริงของระบบบริหารจัดการในองค์กร เพื่อกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กร เมื่อพร้อม องค์กรสามารถตัดสินใจสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อรับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ

องค์กรที่ได้รับรางวัลจะเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นใน ในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง

หลักสูตร TQA Application Report Writing เพื่อให้องค์กรเรียนรู้แนวทางจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานขององค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งองค์กรสามารถใช้ประโยชน์       ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร การตรวจประเมินภายในองค์กร รวมทั้งการสมัครขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ :

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานขององค์กร (Application Report)

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับองค์กรที่ต้องการจัดทารายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

วิธีการฝึกอบรม :           บรรยาย / ตัวอย่างกรณีศึกษา พร้อมฝึกปฏิบัติและนำเสนอ จากวิทยากรที่ปรึกษา 2 ท่าน 

ระยะเวลา :                   2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :        40  คน

เอกสารประกอบ :       

  • หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ผู้เข้าอบรมเตรียมมา)
  • กรณีศึกษา

กำหนดการ

 

วันที่หนึ่ง

 

เวลา กิจกรรม
09.00 – 16.30 • รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานขององค์กร
• ประโยชน์ของการจัดทำรายงาน
• การวางแผนการจัดทำรายงาน
• ความสำคัญของโครงร่างองค์กร
• การจัดทำโครงร่างองค์กร
• WORKSHOP : โครงร่างองค์กร
• หลักการ A-D-L-I และระดับพัฒนาการขององค์กร
• หลักการเขียนรายงาน หมวดกระบวนการ (หมวด 1-6)
• การบ้าน เพื่อเตรียมการสำหรับวันที่ 2 ของการอบรม
 

วันที่สอง

 

 

09.00 – 16.30

 

• WORKSHOP : การเขียนรายงาน หมวดกระบวนการ
• WORKSHOP : การเขียนรายงาน หมวดกระบวนการ (ต่อ)
• ตัววัดผลการดำเนินการที่สำคัญขององค์กร
• หลักการ Le-T-C-I และระดับพัฒนาการขององค์กร
• หลักการเขียนรายงาน หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7)
• WORKSHOP : การเขียนรายงาน หมวดผลลัพธ์
• สรุปบทเรียน

 

หมายเหตุ :

  1. พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)
  2. เนื้อหาการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ (วันธรรมดา) ราคา 120,000  บาท/รุ่น  (วิทยากร 2 คน)

หมายเหตุ :

  • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7%
  • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  • สถาบันนำส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางบริษัทสำเนาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th)

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)