การบริหารโครงการ (Project Management)

ปัจจุบันทุกๆองค์กรต่างมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องรับกับสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นการดำเนินงานขององค์กรจึงมีงานโครงการซึ่งเป็นงานประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดขึ้นมาในองค์กร  งานโครงการบางงานก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ บางโครงการก็เป็นโครงการขนาดเล็ก บางโครงการก็แทรกอยู่กับงานประจำ ซึ่งทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีการใช้ทรัพยากร ซึ่งต้องการการวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการอย่างดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของงบประมาณ เวลาและคุณภาพที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจในหลักการของการวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
  3. เพื่อให้เข้าใจวิธีการการจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งทางด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ต้นทุน และงบประมาณโครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

พนักงานทุกระดับ

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประสบการณ์โดยตรง

จำนวนผู้เข้าอบรม

30   คน

หัวข้อการอบรม

• งานโครงการคืออะไร และงานโครงการแตกต่างจากงานประจำอย่างไร
• How to start your project management
• Project Manager และการจัดองค์กรของงานโครงการ
• วงจรชีวิตของงานโครงการ และการเรียนรู้เพื่อวางแผนและจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ
• กิจกรรมหลักของงานโครงการ
• Learning  from Past อะไรเป็นสาเหตุทำให้โครงการล้มเหลว
Planning Phase
• Scheduling Phase
• Controlling Phase
 

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณฐิตารีย์ ต่อ 572 (Thitaree@ftpi.or.th) 

หรือ คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)