เทคนิคการบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)

ในปัจจุบันการบริหารถือว่าเป็นหัวใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่จะต้องได้รับการพัฒนามาตั้งแต่แรก  ซึ่งสังเกตจากการติดต่อประสานงาน  การให้ความร่วมมือ  รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือ  โดยหน้าที่ที่แต่ละท่านรับผิดชอบบางครั้งอาจมีมากเกินกว่าที่จะทำได้  จึงไม่มีเวลาที่จะรับผิดชอบในส่วนของท่านอื่นได้  เมื่อมีการติดต่อก็ย่อมมีความผิดพลาด และก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในองค์กร  จึงเป็นเหตุที่จะต้องนำสิ่งที่เป็นปัญหาหรือความขัดแย้งมาแก้ไขต่อไป

ดังนั้นการบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์  จึงมีประโยชน์อย่างมากในองค์กร  ทั้งในส่วนขององค์กรเอง และเป็นการสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักและศิลปะของการบริหารความขัดแย้ง
 2. เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
 3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผล

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย และ สรุปความคิดรวบยอดโดยวิทยากร
 • การระดมสมอง / นำเสนอ / ร่วมอภิปราย
 • กรณีศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานบังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน หรือพนักงานที่คาดว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
 

09.00 – 16.00

 

• ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
           • ระดับและประเภทของความขัดแย้ง 
           • สาเหตุของความขัดแย้ง
           • ปัจจัยบ่งชี้ความขัดแย้ง
           • ผลของความขัดแย้ง
• กระบวนการจัดการกับความขัดแย้ง
           • การวิเคราะห์องค์ประกอบของความขัดแย้ง 
           • เครื่องมือในการระบุและวิเคราะห์ความขัดแย้ง
           • ขั้นตอนการจัดการกับความขัดแย้ง
• เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง
           • 5 สไตล์ 5 ทางเลือกในการจัดการกับความขัดแย้ง
           • วิเคราะห์สไตล์ของคุณ ด้วย Self- Assessment
           • ทางเลือกสไตล์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของความขัดแย้ง
           • ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้สไตล์และทางเลือกการจัดการความขัดแย้ง
           • การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบ Win-Win Solution
           • เทคนิคการหาข้อสรุปแบบ Consensus
          • Self -Assessment / กิจกรรมการเรียนรู้ / และ กรณีศึกษา
• ทักษะสำคัญในการจัดการความขัดแย้ง
          • ทักษะการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ตามกระบวนการ TA เพื่อหลีกเลื่ยงและลดความขัดแย้ง
          • ทักษะการไกล่กลี่ย
          • ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้ง

 

 

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector  1 เครื่อง
 2. กระดาษ FlipChart หรือกระดาษ A3 และปากกาเคมี  5 ชุด
 3. กระดาษ A4   1 รีม
 4. ไมค์ลอย  2 ตัว
 5. สาย Audio ต่อเสียงจาก Notebook หรือลำโพง
 6. จัดโต๊ะแบบ CLASSROOM
 7. ป้ายชื่อติดหน้าอก

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา   28,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ราคา   35,000  บาท

 หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)