จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

การทำงานที่จะประสบความสำเร็จ และทำให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถนั้น ผู้บังคับบัญชามีส่วนสำคัญมากในการกระตุ้นให้พนักงาน สามารถดึงความสามารถที่มี และรู้สึกอยากทำงานด้วยความกระตือรือร้น  มุ่งมั่น   และทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานซึ่งมีเทคนิคต่างๆ มากมายที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงานให้มีความรู้สึกดังกล่าว  หลักสูตรนี้จะแนะนำ สู่เทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีแรงจูงใจ ในการทำงานมากขึ้นอันส่งผลสู่ความสำเร็จของงานต่อไป

วัตถุประสงค์     

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลัก เทคนิคในการเสริมสร้างแรงจูงใจของตนเองและทีมงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย และ สรุปความคิดรวบยอดโดยวิทยากร
 • กิจกรรมการเรียนรู้
 • การระดมสมอง / นำเสนอ / ร่วมอภิปราย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม       หัวหน้างาน  ผู้บังคับบัญชา

จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00
• คุณลักษณะของผู้นำยุคใหม่กับการจูงใจ
          • ผู้นำยุคใหม่การบริหารงานในแนวความคิดใหม่
          • ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ ต่อการจูงใจ
          • แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง
          • เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ
• หลักจิตวิทยาการจูงใจ
          • ทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของคนกับการทำงาน
          • ความต้องการของคนกับการเลือกสร้างแรงจูงใจ
          • การจูงใจทางบวก และการจูงใจทางลบ
13.00-16.00

• เทคนิคการสร้างแรงจูงใจพนักงาน
          • เทคนิคการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
          • เทคนิคการจูงใจเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
          • เทคนิคการให้ผลสะท้อนกลับแก่พนักงานเชิงสร้างสรรค์ (Task Result Feedback)
          • เกมการบริหาร การจูงใจ
          • กรณีศึกษา การจูงใจ

 

 

พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่องฉายภาพ LCD Projector 1 เครื่อง
 2. กระดาษ Flip Chart  และ  ปากกาเคมี 4 ชุด
 3. กระดานไวท์บอร์ด  1 ชุด

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา    28,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ราคา    35,000  บาท

 หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***      

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)