การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation)

ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทวีคูณและเกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นทุกวันทำให้ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรธุรกิจที่เคยมีมาในอดีตเริ่มเปลี่ยนแปลงไป หลายองค์กรที่เคยเป็นผู้นำทางธุรกิจต้องล้มหายไป เมื่อพบกับธุรกิจรูปแบบใหม่ ดังนั้นองค์กรสมัยใหม่จึงต้องใช้แนวทางในการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ และปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าแตกต่างให้กับลูกค้า และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
  • เพื่อให้ทราบถึงหลักการการสร้างโมเดลธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
  • เพื่อให้ทราบแนวทางการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ

วิธีการอบรม

  • บรรยาย และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00


• หลักการ และแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่
• ความสำคัญของโมเดลธุรกิจ
• หลักการและแนวคิดโมเดลธุรกิจ
13.00-16.00
• การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจจากอนาคต
           • Workshop  การคาดการณ์แนวโน้มอนาคต
           • Workshop  การวิเคราะห์โอกาสและกำหนดประเด็นกลยุทธ์
• วิธีการการออกแบบและสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ
• Workshop การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (watchira@ftpi.or.th)