การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (COSO ERM – Integrated Framework)

ภายใต้ สภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างรุนแรงการกำกับและการบริหารงานขององค์กร เพื่อผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Sustained Success) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเด็นหลัก ที่แต่ละองค์กรหันมาให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่หลายๆ องค์กร (ทั้งที่อยู่ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน) ต่างให้การยอมรับและนำมาประยุกต์ใช้ในเสริมสร้างการดำเนินงานขององค์กรเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Parties) ถึงมาตรฐานการจัดการของการดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการนำพาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม :

  • เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของแนวคิดของหลักการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทางของ COSO  (Enterprise Risk Management — Integrated Framework (2014) และ Internal Control — Integrated Framework (2013))
  • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การสร้าง ทบทวนและปรับปรุงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงและผลักดันให้องค์กรบรรลุผลการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00


• ความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
• หลักการและแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
13.00-16.00


• กระบวนการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  และการประยุกต์ใช้ในองค์กร
• ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factor) ของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 35,000 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)