การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม AA 1000 (Stakeholder Engagement)

ปัจจุบันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Parties/Stakeholder) ถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของแต่ละองค์กรการบริหารจัดการเพื่อสร้างความสมดุลและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดเป็นประเด็นที่แต่ละองค์กรเริ่มให้ความสำคัญและตระหนักถึงพลังของการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ในการดำเนินงานขององค์กร หลักการในการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม AA 1000 ได้ทำให้เกิดความชัดเจนในแนวทางของการดำเนินการที่องค์กรสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเกิดการบริหารข้อมูลและความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดความสำเร็จและความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบแนวคิดพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Parties) ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
  • เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Engagement) ตามแนวทางของ AA 1000 อย่างเป็นระบบ
  • เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการและแนวทางในการค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร

วิธีการอบรม

  • บรรยาย และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00


• ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001: 2015
• แนวทางและกระบวนการจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม AA 1000
• Workshop
13.00-16.00


• แนวทางและกระบวนการจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม AA 1000 (ต่อ)
• Workshop
• สรุปขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)