การสร้างจิตสำนึกการบริหารคุณภาพ (Quality Awareness)

ด้วยความเข้าใจ และความตระหนัก ถึงการดำเนินงานในด้านคุณภาพทำให้หลายๆ องค์กรได้นำเอามาตรฐาน ISO 9001:2015   มาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานขององค์กร และจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทำให้มาตรฐาน ISO 9001 ได้มีการดำเนินการปรับ Version ในปี ค.ศ. 2015 เพื่อให้มีข้อกำหนดที่เหมาะสมต่อการเป็นมาตรฐาน ที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรในสภาวการณ์ปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวางแนวทาง ให้องค์กรมีการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไป  การทำความเข้าใจและการสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ในองค์กรเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 9001:2015

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและความตระหนักในเรื่องของคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของมาตรฐาน  นิยามและแนวคิดที่ปรากฎในมาตรฐาน ISO 9001:2015
  • เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00


• แนวคิด และการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
• ความสำคัญ ความตระหนักในเรื่องของคุณภาพ และการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน
• ภาพรวมมาตรฐาน ISO 9001:2015
13.00-16.00


• ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015
• ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ต่อ)
• สรุปและทบทวน
• Q&A

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)