เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดความสำคัญของงาน (Maximize Time and Priorities Management)

ในปัจจุบันเวลานับว่ามีส่วนสำคัญกับเรามาก ทั้งในเรื่องของการติดต่อประสานงาน รวมไปถึง การบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลาเป็นส่วนใหญ่  เพื่อให้งานที่ปฏิบัติ หรือ ผลงานเกิดประสิทธิภาพ  ดังนั้น เทคนิคการบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีเทคนิคเฉพาะเพื่อช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ด้านเทคนิคการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันต่อไป

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

 1. ได้เรียนรู้หลักการ เทคนิคในการบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 2. สามารถนำความรู้ และเครื่องมือด้านเทคนิคการบริหารเวลาไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม      

ระดับหัวหน้างาน, พนักงาน และผู้สนใจ

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม
 • การระดมสมอง
 • ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
              • ประสิทธิภาพของการใช้เวลาโดยทั่วไป
              • ประเมินตนเองเกี่ยวกับการบริหารเวลา
              • ทัศนคติ การสร้างความสมดุลในการบริหารเวลา
• เครื่องมือการบริหารเวลา 1 : การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของกิจกรรม (Activity Prioritization)
              • ลักษณะของกิจกรรม 4 ประเภท
              • ฝึกปฏิบัติ
              • ผลลัพธ์ของการใช้เวลากับกิจกรรมแต่ละประเภท
13.00-16.00

• เครื่องมือการบริหารเวลา 2 : การวางแผนและจัดทำ ตารางการบริหารเวลา (Time Schedule)
              • การกำหนดบทบาทและเป้าหมาย
              • การกำหนดกิจกรรมสำคัญ แบบ Reactive และ Proactive
              • ฝึกปฏิบัติ
              • เครื่องมือ การประเมินการวางแผนบริหารเวลาด้วยตนเอง
• เทคนิคการทำงานโดยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล
             • การสร้างอุปนิสัยเพื่อจัดระบบงานของตนเอง
             • การมอบหมายงาน / กระจายงานให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
             • การบริหารการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
             • การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม

 

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector 1 เครื่อง
 2. กระดาษ Flip Chart หรือกระดาษ A3 และปากกาเคมี   5 ชุด
 3. กระดาษ A4   1 รีม
 4. ไมค์ลอย  2 ตัว
 5. สาย Audio ต่อเสียงจาก Notebook หรือลำโพง
 6. จัดโต๊ะแบบ CLASSROOM
 7. ป้ายชื่อติดหน้าอก

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคาวันละ    28,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ราคาวันละ   35,000  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***      

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)