การสร้างกำไรด้วยการลดความสูญเสียผ่านกระบวนการคิดต้นทุนแบบใหม่ (Material Flow Cost Accounting)

MFCA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลายๆ องค์กรทั้งในและต่างประเทศ เริ่มนำมาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการลดของเสียในองค์กรผ่านกระบวนการคิดบัญชีต้นทุนที่คำนึงถึงความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม MFCA ทำให้องค์กรเพิ่มโอกาสในการลดการใช้ทรัพยากรที่สูญเสียโดยไม่จำเป็น และช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้าและการให้บริการ ส่งผลให้ต้นทุนและของเสีย ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลงได้อย่างชัดเจน MFCA ได้ถูกพัฒนาจากประเทศเยอรมัน และมีการใช้อย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันนี้องค์กร ISO ได้ออกมาตรฐาน ISO 14051 : Environmental Management Material Flow Cost Accounting General Framework  ที่ให้แนวทางการประยุกต์ใช้ที่เป็นระบบ จึงถือได้ว่า MFCA เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยสร้างให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กร โดยการเปลี่ยนแนวคิดที่ว่า “ถ้ารักษาสิ่งแวดล้อม ต้องใช้เงิน” เป็น “ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมลดต้นทุนและได้ผลกำไรมากขึ้น”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของ MFCA และการนำแนวคิดบัญชีต้นทุนแบบ MFCA มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
  • เพื่อให้สามารถนำความรู้ แนวทางและเทคนิค MFCA มาใช้ควบคู่กับการทำงานในองค์กรเพื่อลดและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ทำให้ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล

วิธีการอบรม

  • บรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00


• ความสำคัญและหลักการ MFCA
• ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ MFCA
• Workshop
13.00-16.00• ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ MFCA (ต่อ)
• เทคนิคการประยุกต์ใช้ MFCA เพื่อการลดและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
• ตัวอย่างกรณีศึกษาขององค์กรที่นำ MFCA ไปประยุกต์ใช้
• Workshop และ Q&A

 

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)