ภาวะผู้นำ (Leadership) 2 วัน

หัวหน้างานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญสำหรับทุกองค์การ เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการซึ่งทำหน้าที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง หน้าที่หลักของหัวหน้างาน ต้องควบคุมดูแลพนักงานกลุ่มดังกล่าว ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในบริษัทเมื่อเทียบกับพนักงานระดับอื่นๆ ในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วหัวหน้างาน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ๆ สำคัญ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้น และเข้าใจการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

 1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก และกระบวนการในดารพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของตนเอง
 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. ได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • อภิปรายและเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง
 • ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา การ Feedback ข้อมูล
 • เกมการบริหาร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้บริหารระดับจัดการ หรือระดับหัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง              09.00 – 12.00                      13.00 – 16.00
• ภาวะผู้นำและคุณลักษณะของผู้นำ • ผู้นำกับการบริหารทีมงาน
• บทบาทหน้าที่ของผู้นำ • คุณลักษณะและองค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ
• การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน
• บทบาทของผู้นำทีมงาน
• ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ
• การประเมินศักยภาพของสมาชิกทีมงาน
• แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง • การสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมงาน
• เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ • ผู้นำกับการประสานงานทีมงาน
• ผู้นำกับการสื่อสารในงาน
•  กรณีศึกษา การบริหารทีมงาน
• กระบวนการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ • ผู้นำกับการจูงใจ
• เทคนิคการสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน • หลักสำคัญของการจูงใจ
• เทคนิคการสื่อสารเพื่อการสอนงาน • ปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการจูงใจ
• เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ • การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
 กรณีศึกษา การสื่อสารในงาน
• การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
กรณีศึกษา การจูงใจ
วันที่สอง

• ผู้นำกับการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ • การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นเพิ่มศักยภาพของผู้นำ
• บทบาทของผู้นำกับการตัดสินใจ • ผู้นำ กับการพัฒนา EQ
• กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ • การพัฒนาด้านพฤติกรรมการทำงาน
• การสื่อสารผลการตัดสินใจ • การพัฒนาเพื่อทันต่อสภาพแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี
กรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
• ผู้นำกับการให้คำปรึกษา  
• บทบาทของผู้นำต่อการเป็นที่ปรึกษา
 
• หลักของการให้คำปรึกษาที่ดี  
• เทคนิคของการให้คำปรึกษา  
• กรณีศึกษา การให้คำปรึกษา
 

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector   1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี  4 ชุด
 3. ไมค์ลอย   2 ตัว
 4. กระดาษ A4 1 รีม
 5. จัดโต๊ะเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม
 6. ป้ายชื่อติดหน้าอก

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา   56,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ราคา   70,000  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***      

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)