การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 สู่ความยั่งยืนขององค์กร (Implement to Sustain Quality Management System)

การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 9001 สู่ VERSION 2015 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในด้านระบบบริหารคุณภาพที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร ที่ได้มีการนำเอามาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานขององค์กร เนื่องจากมาตรฐานฉบับใหม่ได้มุ่งเน้นถึงการสร้างระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงานด้วยการมีมาตรฐานของระบบการทำงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเจตจำนง (Purpose) และทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Direction) เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานและก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนต่อไป การเรียนรู้และศึกษาข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับใหม่ จะช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และทำให้องค์การสามารถดำเนินการพิจารณาทบทวนและออกแบบพร้อมทั้งพัฒนาและปรับระบบการทำงานในกระบวนการต่างๆในองค์กรให้มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 รวมถึงการระบบการทำงานที่มีศักยภาพในการดำเนินการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้กับลูกค้าได้ตรงตามข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมทั้งแนวทางในการประยุกต์ใช้ในแต่ละข้อกำหนดอย่างชัดเจน
  • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กรในแต่ละกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิธีการอบรม

  • บรรยาย โดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม


วันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม
09.00 – 16.00

• มาตรฐาน ISO 9001:2015 : บทนำ ขอบข่าย คำนิยาม
• ข้อกำหนดและแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดข้อที่ 4-6
วันที่สอง

09.00 – 16.00

• ข้อกำหนดและแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดข้อที่ 7-10
• Q&A

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)