ภาวะผู้นำ (Leadership) 1 วัน

หัวหน้างานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญสำหรับทุกองค์การ เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการซึ่งทำหน้าที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรง หน้าที่หลักของหัวหน้างาน ต้องควบคุมดูแลพนักงานกลุ่มดังกล่าว ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในองค์กรเมื่อเทียบกับพนักงานระดับอื่นๆ ในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วหัวหน้างาน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ๆ สำคัญ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้น และเข้าใจการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ที่มีต่อการบริหารภายในองค์กร
 2. เข้าใจถึงทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้างาน
 3. เข้าใจถึงการใช้ภาวะผู้นำในการบริหารงานในหน่วยงาน

วิธีการฝึกอบรม

 • การบรรยาย และ สรุปความคิดรวบยอดโดยวิทยากร
 • กรณีตัวอย่าง พร้อมฝึกปฏิบัติ  และบทบาทสมมติ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้บริหารระดับจัดการ หรือระดับหัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-16.00
• การสร้างภาวะผู้นำและคุณลักษณะผู้นำ
• เทคนิคการปรับพฤติกรรมและเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงาน
• ภาวะผู้นำกับการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ได้งาน
• เทคนิคการจูงใจ
• ภาวะผู้นำกับการบริหารทีมงาน

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 1. เครื่อง LCD Projector     1 เครื่อง
 2. กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี   4 ชุด
 3. ไมค์ลอย  2 ตัว
 4. กระดาษ A4  1 รีม
 5. จัดโต๊ะ+เก้าอี้เป็นรูปตัว U
 6. ป้ายชื่อติดหน้าอก

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคาวันละ   28,000  บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ราคาวันละ   35,000  บาท

หมายเหตุ :

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี)  และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  VAT 7 %
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณขนิษฐา ต่อ 586 (Khanittha@ftpi.or.th)