Boost up Productivity ภาคบริการ (Boost Up Productivity In Service Sector)

ธุรกิจในภาคบริการ เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงมากเช่นกัน ธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อสร้างขีดความสามาถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรจะให้ความสำคัญ

การเพิ่มผลิตภาพในภาคบริการมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความตระหนักถึงคุณภาพในการให้บริการ มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนางาน ลดความสูญเปล่า (Wastes) และงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Non-value added Work)  เพื่อให้องค์กรมีต้นทุนการดำเนินการที่เหมาะสม ส่งมอบบริการให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกอย่างสูงสุด

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิด หลักการ และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพในภาคบริการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการของการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ที่เหมาะสมสำหรับภาคบริการ
  2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนการเพิ่มผลิตภาพสำหรับภาคบริการ
  3. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ และปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาระบบงานจากหน่วยงานภาคบริการ

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายและกรณีศึกษา 

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน 

หัวข้อการอบรม

แนวคิดและหลักการเพิ่มผลิตภาพในภาคบริการ
คุณภาพกับงานบริการ
มุมมองเกี่ยวกับงานที่ไม่มีมูลค่าเพิ่ม(Non-value added Work) ในภาคบริการ
การวิเคราะห์ กระบวนการทำงาน (Process Analysis)
    • Flow Diagram
    • Customer Touch Point
การปรับปรุงกระบวนการทำงาน(Process Improvement)
  – การประยุกต์ใช้Industrial Engineering Techniques
       • Flow Process Chart
       • Time study และ ECRS
  – กรณีศึกษา การเพิ่มผลิตภาพในภาคบริการ
  – กลุ่มย่อยเพื่อการปรับปรุงงาน (Small Group Activity)
  – Kaizen (Continuous Improvement)
สรุปบทเรียนที่ได้รับ และ ถาม-ตอบ

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)