การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015 Internal Audit)

จากการที่หลายๆ องค์กรได้มีการนำเอามาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดแนวทางของมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอนั้น การตรวจประเมินภายในถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้องค์กร ได้ทราบถึงระดับของความมีประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 ดังนั้นการวางแผนในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในให้มีความสามารถ มีความเข้าใจในการตรวจประเมินอย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรต้องให้ความสำคัญและทำการพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัทเพื่อให้มีผู้ตรวจประเมินภายในที่มีคุณภาพ มีความสามารถและมีจำนวนที่เพียงต่อการปฎิบัติงานตรวจประเมิน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบหลักการและแนวทางในการตรวจประเมินภายในระบบ ISO 9001
  • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินภายใน และแก้ไข/ปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001 และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วิธีการอบรม

  • บรรยาย และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00


• การทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015 ในเชิงของการตรวจประเมินข้อกำหนดที่ 4-10
• การตรวจประเมิน การวางแผนการตรวจประเมินและการจัดทำ Audit Checklist
13.00-16.00


• การรายงานผลการตรวจประเมินและการติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข NC
• สรุปทบทวน และ Q&A

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)