เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling Techniques)

Acceptance Sampling Plan เป็นเครื่องมือที่องค์กรสามารถนำไปใช้ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ชิ้นส่วนที่ส่งมาจากผู้ส่งมอบ (Incoming Inspection) หรือสุ่มตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูปก่อนที่จะส่งให้ลูกค้า (Final Inspection) เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าของเรามีระดับคุณภาพ (Acceptance Quality Level : AQL) ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าหรือไม่

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านทราบเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบต่าง ๆ อาทิ การสุ่มเชิงเดี่ยว การสุ่มเชิงคู่ การสุ่มหลายเชิง พร้อมการประยุกต์ใช้ในการสร้างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 

วัตถุประสงค์

  1. เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการในการสุ่มตัวอย่าง
  2. เรียนรู้และเข้าใจการใช้ตารางมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่าง (MIL-STD-105 E) และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้
  3. เรียนรู้และเข้าใจกฎในการสับเปลี่ยนแผนการสุ่มตัวอย่าง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

  • ผู้จัดการแผนก/หัวหน้างาน/พนักงานในส่วนควบคุมคุณภาพ
  • พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

จำนวนผู้เข้าอบรม 

30 คน

หัวข้อการอบรม

แนวคิดของการตรวจสอบคุณภาพ
แนวคิดของการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับและความหมาย AQL
ประเภทของแผนการตรวจสอบ,ลอตและวิธีการชักสิ่งตัวอย่าง
ประเภทของแผนการชักสิ่งตัวอย่าง
การใช้แผนการชักสิ่งตัวอย่าง(แผนการสุ่มเชิงเดี่ยว (Single Sampling Plan), 
แผนการสุ่มเชิงคู่ (Double Sampling Plan), แผนการสุ่มตัวอย่างหลายเชิง (Multiple Sampling Plan) 
ฝึกปฎิบัติ 1 (แผนการตรวจสอบ)
กฎการสับเปลี่ยนแผนการสุ่มตัวอย่าง
การประเมินสมรรถนะของแผนการ
ฝึกปฎิบัติ 2 (สมรรถนะของแผน)

 

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)