การบริหารแบบองค์รวม (Holistic Management)

จุดมุ่งหมายของการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ที่เกิดขึ้นในปี คศ. 2015  เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้เกิดแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน และเป็นระบบในแนวทางเดียวกันในทุกมาตรฐานให้กับองค์กรสามารถดำเนินงานและอยู่รอดในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างมากมายและรวดเร็ว  ผนวกกับการมุ่งหวังที่จะผลักดันให้ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการทำงานขององค์กรที่ได้มีการนำมาตรฐาน ISO มาประยุกต์ใช้มากขึ้น  ด้วยการมุ่งเน้นการนำประเด็น (Issues) ภายนอกและภายในองค์กรร่วมกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested parties) มาบูรณาการเข้ากับระบบบริหาร การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล   การนำแนวความคิดของการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management) ซึ่งเป็นการบริหารที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกลยุทธ์  ระบบ กระบวนการ และการปฏิบัติให้สอดคล้องและบูรณาการกันได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรนี้ได้นำเอาเครื่องมือที่เรียกว่า Balanced Scorecard (BSC) มาช่วยในการเชื่อมโยงให้สอดคล้อง เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิผลตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction) ขององค์กรแม้ในสภาวการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่รุนแรง และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมทั้งการนำเอาการเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน KPI (Key Performance Indicators) ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการที่รองรับตามมาตรฐานสากลในปัจจุบัน
  • เพื่อให้เข้าใจถึงการบริหารแบบ Holistic Management
  • เพื่อนำ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators ไปใช้ในการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการ

วิธีการอบรม

  • บรรยาย และ Workshop โดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00


• กรอบแนวคิดใหม่ของระบบบริหารจัดการ
• ความสำคัญและแนวคิดของ Holistic Management
• ความสำคัญและแนวคิดของ Holistic Management
วันที่สอง
09.00 – 16.00
• Workshop
• แนวทางการวัดผลความสำเร็จขององค์กร
• การกระจายตัวชี้วัดสู่ระดับต่าง ๆ (หน่วยงาน) การทบทวนและการแก้ไข
• Workshop และ Q&A

 หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.)

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)