GMP & HACCP Requirement

ปัจจุบัน ความสำคัญในด้านความปลอดภัยในอาหารได้กลายเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น เพื่อให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยต่อการนำไปบริโภค หนึ่งในมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของอาหารที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วโลก คือ มาตรฐาน GMP และมาตรฐาน HACCP ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) และเป็นมาตรฐานที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในระบบการทำงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) อย่างแพร่หลาย  ทั้งนี้เป็นเพราะว่ามาตรฐาน GMP และ HACCP เป็นมาตรฐานในการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมอันตราย 3 ประเภท อันได้แก่ อันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ อันจะนำไปสู่การผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย  และเพื่อให้องค์กรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและองค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) สามารถปฏิบัติตามและส่งผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีความปลอดภัยได้อย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรมีการศึกษาและทำความเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของข้อกำหนดในมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน HACCP เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาระบบ GMP และ HACCP ในองค์การได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงความสําคัญและหลักการจัดทำระบบ GMP & HACCP
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงข้อกำหนดระบบ GMP & HACCP
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปบูรณาการระบบ GMP & HACCP ในองค์กร

วิธีการอบรม

  • บรรยาย โดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00


• ความรู้พื้นฐาน ความสำคัญ และประโยชน์ ของการจัดทำระบบ GMP & HACCP
• หลักการและข้อกำหนดระบบ GMP & HACCP
วันที่สอง
09.00 – 16.00
• หลักการและข้อกำหนดระบบ GMP & HACCP (ต่อ)
• แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
• สรุปทบทวนและตอบคำถาม

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.) พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)