การตรวจติดตามคุณภาพภายใน GMP & HACCP (Internal Audit to GMP & HACCP)

GMP (Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ CODEX GMP เป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมใช้เป็นเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจงประเมินและควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศถึง ประสิทธิภาพ การประกันความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากระบบ HACCP เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมอันตราย ณ จุดหรือขั้นตอนการผลิตที่อันตราย เหล่านั้น มีโอกาสเกิดขึ้น จึงสามารถประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย หรือ การควบคุมคุณภาพที่ใช้กันอยู่เดิม ซึ่งมีความจำกัดของขนาดตัวอย่างที่สุ่ม นอกจากนั้น ระบบ HACCP ยังมีศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอนการผลิต ที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ แม้ว่าจุดหรือในขั้นตอนดังกล่าว จะยังไม่เคยเกิดอันตรายมาก่อนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานใหม่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจการดำเนินการตรวจประเมินระบบภายในตามมาตรฐาน GMP & HACCP
  2. เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจที่ดี ขั้นตอนการตรวจประเมิน การรายงานผลการตรวจประเมินและการติดตามผลการตรวจประเมิน
  3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินระบบภายในตามมาตรฐาน GMP & HACCP ขององค์กรได้

วิธีการอบรม

  • บรรยาย และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หัวข้อการอบรม

วันที่หนึ่ง เวลา กิจกรรม

09.00 – 16.00


• ความรู้พื้นฐานและประโยชน์ในการจัดทำระบบ GMP & HACCP
• การบูรณาการระบบ GMP & HACCP
• กิจกรรมกลุ่ม
วันที่สอง
09.00 – 16.00
• การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ GMP & HACCP
• การประยุกต์ระบบ GMP & HACCP
• กิจกรรมกลุ่ม

หมายเหตุ : พัก Break ช่วงเช้า (10:30-10:45 น.)  พักกลางวัน (12:00-13:00 น.)  พัก Break ช่วงบ่าย (14:30-14:45 น.) 

ราคาค่าบริการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ราคา 25,000 บาท / วัน
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา 31,250 บาท / วัน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th)