การลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste Reduction)

การเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน และส่งมอบได้ทันเวลา สามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงานซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์การต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป  การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน
  2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการสังเกตความสูญเสีย 7 ประการ
  3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือผู้สนใจทั่วไป

วิธีการฝึกอบรม    

  • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานต่างๆ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา และนำเสนอผลงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม

30 คน

หัวข้อการอบรม

• ความสูญเสียมีอะไรบ้าง ?
     ความสูญเปล่า muda
     ความไม่สม่ำเสมอ mura
     การทำเกินกำลัง muri
• แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดและขจัดความสูญเสีย
• แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
      ค้นหาและวางแผนการลดความสูญเสีย
      เสนอผลงานกลุ่ม
• สรุป

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม : 

เครื่อง LCD PROJECTOR , กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

ราคาค่าบริการ :

  • วันจันทร์ – ศุกร์                                    ราคาวันละ    25,000    บาท
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์      ราคาวันละ    31,250    บาท

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก(ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %
  2. สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
  3.  สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน *** 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 0 2619 5500 คุณศาตพร ต่อ 585 (saataporn@ftpi.or.th)