การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity)

ทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นหัวใจของการเพิ่มผลิตภาพทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กร หรือแม้แต่ส่วนบุคคล การพัฒนาตนให้เป็นคนคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังมีจิตสำนึกที่จะดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่องค์กรต่าง ๆ ต้องการ โดยเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง จนถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมด้วยการจัดระบบตนเอง การบริหารเวลา และการจัดระบบงานให้ดำเนินการได้เป็นอย่างดีบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จนถึงการกำหนดว่าชีวิตเราต้องการอะไร ต้องการไปให้ถึงจุดใด และมีวิธีไปให้ถึงจุดนั้นได้อย่างไร ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Self AIMS อันประกอบด้วย การรู้จักและเข้าใจตนเอง (Self Awareness) การสร้างแรงบันดาลใจและกำหนดเป้าหมายในชีวิต (Self Initiation) การกระตุ้นจูงใจตนเองและการบริหารเวลาเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Self Motivation) และการสร้างสมดุลให้แก่ตนเองอันก่อให้เกิดความสำเร็จทั้งงานและชีวิตส่วนตน (Self Sufficiency)

หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและผลกระทบ แนวคิดธุรกิจ รวมทั้ง
 2. แนวทางการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Concept) ที่ใช้ในการพัฒนางานและตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาตนเองผ่านการฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือและวิธีการต่าง ๆตามแนวทาง “Self-AIMS” เพื่อให้
 • รู้จักและเข้าใจตนเอง (Self Awareness)
 • มองเห็นโอกาสในการพัฒนาและขยายศักยภาพตนเอง (Self Initiation)
 • เสริมสร้างทักษะในการบริหารเวลาและสถานการณ์ (Self Management)
 • มีแนวทางในการบริหารจัดการตนเองในทุกบทบาทได้อย่างสมดุล มุ่งสู่ความสำเร็จทั้งงานและชีวิตส่วนตัว (Self Sufficiency)

วิธีการฝึกอบรม

 1. การบรรยาย โดยวิทยากรที่ปรึกษา และวิดีทัศน์ประกอบ
 2. การทำแบบทดสอบ
 3. การฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ด้วยโจทย์ใกล้เคียงกับชีวิตการทำงานจริง

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. การเปลี่ยนแปลงภายนอกและผลกระทบ (Global Trends and Organizational Change)
 2. แนวคิดธุรกิจ (Business Concept)
 3. แนวคิดผลิตภาพ (Productivity Concept)
 4. การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity) ผ่านเครื่องมือ Self AIMS
 • รู้ตนได้ ชนะตน ก่อนชนะคนรอบข้าง (Self Awareness)
 • ริเริ่มและสร้างแรงบันดาลใจ (Self Initiation)
 • ประเมินสถานการณ์ และบริหารเวลา (Self Management)
 • สร้างสมดุลให้ชีวิตเพื่อพิชิตงานและความสำเร็จในระยะยาว (Self Sufficiency)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม  30-35 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00–16.00
– การเปลี่ยนแปลงภายนอกและผลกระทบ (Global Trends and Organizational Change)
– แนวคิดธุรกิจ (Business Concept)
– แนวคิดผลิตภาพ (Productivity Concept)
– การเพิ่มผลิตภาพตนเอง (Personal Productivity) ผ่านเครื่องมือ Self AIMS
– รู้ตนได้  Self Awareness
– Exercise I – Enneagram
– ริเริ่มตนเป็น (Self Initiation)
– Exercise II – Self SWOT for Opportunity & Potential Development
– Exercise III – Time Management & Situation Analysis
– Self Sufficiency (Balancing between Work and Life)
– Summary

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
 • Flip Chart และปากกาเคมี
 • อุปกรณ์สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และ Group Workshop

ราคาค่าบริการ

 • วันจันทร์–ศุกร์ ราคาวันละ 35,000 บาท
 • วันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาวันละ 43,750 บาท

หมายเหตุ

 • ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก (ถ้ามี) และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%
 • สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • สถาบันจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมตามจำนวนผู้เข้าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน

*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 02-6195500 คุณวัชชิระ ต่อ 571 (Watchira@ftpi.or.th